نغمه های آسمانی
68 بازدید
محل ارائه: دانشگاه مجازی المصطفی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر محتوایی
زبان : فارسی
نغمه های آسمانی شامل ترتیل کل قرآنی ، قرائت کل قرآن ، قرائت های مجلسی ، ترجمه کل قرآن و قرائت تحقیق می شود که به صورت صوتی ارائه شده است
آدرس اینترنتی