کانون گفتگوی قرآنی
67 بازدید
محل ارائه: مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1385
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر سایت
زبان : فارسی
این سایت به سفارش مرکز فرهنگ ومعارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم راه اندازی شد
آدرس اینترنتی