تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1379 
الهیات و ‌معارف 
موسسه ‌امام ‌خمینی(ره) 
14.80 
سطح 3 
1373 
اهل سنت 
موسسه مذاهب اسلامی 
14.50 
سطح 2 
1375 
فقه و اصول 
قم 
15.00 
دکترا 
1396 
مدرسی معارف گرایش قرآن ومتون اسلامی  
دانشگاه پیام نور قم 
17.79