سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی 
مشاوره قرآنی در نمایشگاه قرآن تهران 
1382/04/08 
1289/12/17 
مشاوره  
همکاری 
موسسه مذاهب اسلامی 
معاونت آموزش 
1372/07/01 
1373/07/02 
اجرایی  
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
محقق و پاسخگوی ‏قرآنی 
1377/01/01 
ادامه دارد 
علمی فرهنگی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
مسئول تربیتی مدرسه علمیه الجواد 
1379/08/30 
1379/12/30 
فرهنگی تربیتی 
همکاری 
دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
مدیر سایت کانون گفتگوی قرآنی 
1385/04/20 
1389/04/27 
علمی ترویجی پاسخگویی قرآنی 
همکاری 
دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
مدیرسایت پرسمان قرآن 
1384/07/02 
1389/04/27 
علمی ترویجی پاسخگویی قرآنی 
همکاری 
دانشگاه مجازی المصطفی 
مدیر ارتباطات و بین الملل 
1390/01/01 
1391/05/20 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامى 
مدرس 
1375/07/01 
1376/03/31 
معارف 
تدریس 
حوزه علمیه مسجد سلیمان 
مدرس 
1374/01/01 
1376/03/31 
دروس حوزوى 
تدریس 
اردوهای طرح ولایت دانش آموزی تهران بزرگ 
مدرس 
1378/04/01 
1386/04/23 
مباحث اعتقادی و ولایت فقیه 
تدریس 
حوزه علمیه مسجدسلیمان 
مدرس 
1373/07/02 
1375/03/13 
المنطق شیخ مظفر 
اداری 
کشور اوگاندا 
مدیرکالج اسلامی المصطفی  
1391/07/20 
1394/07/20 
مدیرکالج اسلامی المصطفی و نماینده دانشگاه بین المللی المصطفی العالمیه  
اداری 
ستاد مرکزی جامعةالمصطفی العالمیه 
مسئول اداره اطلاع رسانی  
1394/11/01 
1396/08/01 
ارتباطات و بین الملل 
اداری 
جامعه المصطفی العالمیه 
کارشناس اداره آفریقا 
1396/08/01 
ادامه دارد 
کشورهای شرق آفریقا 
همکاری 
موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط 
معاون فرهنگی وامور دانشجویی  
1394/07/01 
ادامه دارد 
فرهنگی دانشجویی 
همکاری 
موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط 
عضو هیئت امنا 
1395/07/01 
ادامه دارد 
عضو هیئت امنای موسسه برخط 
همکاری 
موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط 
عضو هیئت موسس 
1394/07/01 
ادامه دارد 
هیئت موسس برخط 
همکاری 
موسسه مذاهب اسلامى 
معاونت آموزش 
1372/07/01 
1373/03/31 
اجرایى 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
محقق و پاسخگوی قرآنى 
1377/07/01 
 
علمى،پژوهشى 
تدریس 
حوزه علمیه مسجد سلیمان 
مدرس 
1374/07/01 
1376/03/31 
---- 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
1375/07/01 
1376/03/31 
معارف